[ { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8653/4/a_BGFCDHB.jpeg?rfh=0", "width" : "900", "height" : "600" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8653/4/b_hbedroom.jpeg?rfh=0", "width" : "900", "height" : "675" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8653/4/c_1201.JPG?rfh=0", "width" : "600", "height" : "400" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8653/4/d_1666.JPG?rfh=0", "width" : "600", "height" : "400" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8653/4/e_1694.JPG?rfh=0", "width" : "600", "height" : "400" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8653/4/f_4786.JPG?rfh=0", "width" : "600", "height" : "400" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8653/4/g_8265.JPG?rfh=0", "width" : "450", "height" : "300" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8653/4/h_8294.JPG?rfh=0", "width" : "450", "height" : "300" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8653/4/i_l2.JPG?rfh=0", "width" : "450", "height" : "300" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8653/4/l_lilium triple room.JPG?rfh=0", "width" : "450", "height" : "300" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8653/4/m_narciso1.jpg?rfh=0", "width" : "450", "height" : "253" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8653/4/n_rosa.JPG?rfh=0", "width" : "600", "height" : "400" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8653/4/z_86531802201603455369.jpeg?rfh=0", "width" : "900", "height" : "600" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8653/4/z_86531802201603465185.jpg?rfh=0", "width" : "900", "height" : "599" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8653/4/z_865318022016034727885.jpg?rfh=0", "width" : "900", "height" : "600" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8653/4/z_865318022016034758212.jpg?rfh=0", "width" : "900", "height" : "600" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8653/4/z_865318022016034825559.jpg?rfh=0", "width" : "900", "height" : "600" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8653/4/z_865318022016035038143.jpg?rfh=0", "width" : "900", "height" : "600" } ]