[ { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8194/4/a_Flem 2.jpg?rfh=0", "width" : "639", "height" : "426" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8194/4/b_Flem 3.jpg?rfh=0", "width" : "639", "height" : "426" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8194/4/c_Flem 4.jpg?rfh=0", "width" : "639", "height" : "426" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8194/4/d_Mappa.JPG?rfh=0", "width" : "800", "height" : "600" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8194/4/e_Sangui cucina.jpg?rfh=0", "width" : "900", "height" : "583" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8194/4/f_819410122014091050389.jpg?rfh=0", "width" : "900", "height" : "602" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8194/4/g_819410122014091244909.jpg?rfh=0", "width" : "800", "height" : "533" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8194/4/h_819410122014091347418.JPG?rfh=0", "width" : "640", "height" : "480" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8194/4/i_819410122014091048127.jpg?rfh=0", "width" : "639", "height" : "426" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8194/4/l_819410122014091044726.jpg?rfh=0", "width" : "639", "height" : "426" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8194/4/m_81941012201409104699.jpg?rfh=0", "width" : "639", "height" : "426" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/8194/4/n_819410122014091056364.jpg?rfh=0", "width" : "900", "height" : "638" } ]