[ { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/33989/4/a_CIMG3829.JPG?rfh=0", "width" : "600", "height" : "450" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/33989/4/b_CIMG3848.JPG?rfh=0", "width" : "600", "height" : "450" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/33989/4/c_CIMG3879.JPG?rfh=0", "width" : "600", "height" : "450" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/33989/4/d_CIMG4193.JPG?rfh=0", "width" : "600", "height" : "450" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/33989/4/e_CIMG4200.JPG?rfh=0", "width" : "600", "height" : "450" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/33989/4/g_foto 1 (3).JPG?rfh=0", "width" : "600", "height" : "450" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/33989/4/h_colazione3.JPG?rfh=0", "width" : "600", "height" : "402" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/33989/4/i_DSCF6920.JPG?rfh=0", "width" : "600", "height" : "402" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/33989/4/l_foto 1 (2).JPG?rfh=0", "width" : "600", "height" : "450" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/33989/4/m_foto 1.JPG?rfh=0", "width" : "600", "height" : "450" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/33989/4/z_3398910042017012810115.jpg?rfh=0", "width" : "900", "height" : "675" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/33989/4/z_33989100420170129342.jpg?rfh=0", "width" : "320", "height" : "240" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/33989/4/z_3398910042017013226173.jpg?rfh=0", "width" : "320", "height" : "240" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/33989/4/z_3398910042017013302587.jpg?rfh=0", "width" : "900", "height" : "675" } ]