[ { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/33589/4/b&b.jpeg?rfh=0", "width" : "600", "height" : "448" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/33589/4/image (1).jpeg?rfh=0", "width" : "600", "height" : "450" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/33589/4/image (2).jpeg?rfh=0", "width" : "600", "height" : "326" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/33589/4/image (4).jpeg?rfh=0", "width" : "600", "height" : "368" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/33589/4/IMG_66148461357580.jpeg?rfh=0", "width" : "600", "height" : "242" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/33589/4/IMG_66155172935950_21072014081854.jpeg?rfh=0", "width" : "600", "height" : "452" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/33589/4/IMG_66168962913977.jpeg?rfh=0", "width" : "600", "height" : "800" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/33589/4/IMG_66172104637610.jpeg?rfh=0", "width" : "600", "height" : "450" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/33589/4/IMG_66182347461253.jpeg?rfh=0", "width" : "600", "height" : "450" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/33589/4/IMG_66188286120801.jpeg?rfh=0", "width" : "600", "height" : "450" } ]