[ { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/20257/4/A Casa di Minola_Lago di Garda_Buffet Colazione.JPG?rfh=0", "width" : "600", "height" : "400" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/20257/4/A Casa di Minola_Lago di Garda_Camera_MIra Letto.JPG?rfh=0", "width" : "600", "height" : "397" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/20257/4/A Casa di Minola_Lago di Garda_Lara Camera.JPG?rfh=0", "width" : "600", "height" : "433" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/20257/4/A Casa di Minola_Lago di Garda_Lara Zona giorno 1.jpg?rfh=0", "width" : "600", "height" : "900" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/20257/4/A Casa di Minola_Lago di Garda_Nora Letto.JPG?rfh=0", "width" : "600", "height" : "397" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/20257/4/A Casa di Minola_Lago di garda_Presentazione giardino 2.JPG?rfh=0", "width" : "600", "height" : "398" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/20257/4/A Casa di Minola_Lago di Garda_Veduta.JPG?rfh=0", "width" : "600", "height" : "400" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/20257/4/A Casa di Minola_Lago di Garda_Zona Giorno Camera Mira.jpg?rfh=0", "width" : "600", "height" : "900" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/20257/4/A Casa di Minola_Lagodi Garda_Sala Colazioni.JPG?rfh=0", "width" : "600", "height" : "400" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/20257/4/Camera MIra.jpg?rfh=0", "width" : "450", "height" : "300" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/20257/4/Camera NOra 2.jpg?rfh=0", "width" : "321", "height" : "482" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/20257/4/z_2025713062017115530711.jpg?rfh=0", "width" : "900", "height" : "596" }, { "foto" : "https://dhqbz5vfue3y3.cloudfront.net/fotobbit/20257/4/z_2025713062017115756243.jpg?rfh=0", "width" : "900", "height" : "650" } ]